Verkoopsvoorwaarden

 Algemene verkoopsvoorwaarden en Herroepingsrecht

Geen enkele verkoopsvoorwaarde van de klant overschrijft onze algemene verkoopsvoorwaarden, tenzij anders overeengekomen.

1. Alle betaling moeten op voorhand gebeuren. Alleen overheidsbedrijven en multinationals kunnen een betaaluitstel aanvragen. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van € 50 en zijn er nalatigheidsinteresten van 12 % verschuldigd of de wettelijke interest zoals voorzien door de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties indien die hoger zou zijn.

3. Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20 % van de prijs van de bestelling.

4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. De levertermijn begint te lopen na goedkeuring van de klant en de betaling van de gevraagde betaling. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Bij gevallen van overmacht, zoals oorlogen, natuurrampen, stakingen, brand, douane-acties e.d. kan er geen schadeclaim geëist worden en zal alles geleverd worden volgens de snelste manier, indien nog mogelijk. 

5. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De verzending van de goederen gebeurt uitdrukkelijk op vraag en verantwoordelijkheid van de klant.

6. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 7 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

7. Verborgen gebreken kunnen slechts tot eventueel vervanging (of een gelijkaardig product) aanleiding geven indien zij binnen de 7 dagen na de levering ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn en moeten in volledige aantallen en verpakkingen terug gegeven worden op het handelsadres van burostore.
Mares kan de klant doorverwijzen naar de fabrikant of grootverdeler van het desbetreffende merk of product.

8. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.

9. Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.

10. De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal de verkoper op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.

11. Door het online systeem ziet de koper steeds de huidige voorraad, dus alle bestelde goederen zijn normaal gezien dan op het ogenblik van order in voorraad. Door het tijdsverschil tussen aanmaak van het order en de betaling door de klant kan er een stockwissel zijn waardoor er misschien geen voorraad meer is. Deze goederen/artikelen worden gecrediteerd en terugbetaald (na betaling) op uw factuur waarbij de koper de keuze heeft een alternatief product opnieuw te bestellen of te wachten op nieuwe voorraad. In beide gevallen beschouwen wij dit als een volledig nieuw order. Bij de aanwezigheid van de "laatste stukken" kan door een foute stock-telling de voorraad toch op "nul" staan. Daarbij geldt ook de hogervermelde regel.

12. Prijzen op burostore: De verkoop van burostore is ook gericht naar bedrijven en voor export. De site toont daarom alle prijzen inclusief en exclusief btw. Bij afrekening ziet u altijd de totale prijs incl. btw en eventuele kosten volgens land v/d klant. (bv. Bebat, Recupel voor Belgische klanten) 

13. Landen waarin Burostore werkt:  Online orders worden enkel naar de landen van de Benelux verzonden. Uitzonderingen moeten aangevraagd worden.

14. Burostore behoudt het recht online orders te weigeren op basis van o.a. een vermoeden van frauduleuze gedragingen of andere verdachte handelingen.

 

Herroepingsrecht: 
Als een overeenkomst buiten de verkoopruimte of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening wordt gesloten, wordt de particuliere consument in het bijzonder beschermd door een informatieverplichting van de onlineverkoper, voor de sluiting van de overeenkomst; door een verplichting tot bevestiging van de gesloten overeenkomst alsook door een herroepingsrecht. Deze geldt voor aankopen door de consument als hij/zij aan de volgende voorwaarde voldoet:

Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 kalenderdagen in de originele ongeschonden verpakking en in nieuwe staat terugsturen.
Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vragen wij u dit schriftelijk te melden aan ons via mail op admin@burostore.be en uw klacht altijd te illustreren met meerdere foto's.
Retourzendingen moeten altijd eerst per e-mail gemeld worden op admin@burostore.be, waarna u een retourtoestemming ontvangt.
Stuur dan pas het artikel met een postpakket met ontvangsthandtekening, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres + banknummer – IBAN en BIC) terug naar: Mares, Gaston Baertstraat 3, 9800 Sint Martens Leerne, België.
Indien het artikel correct retour is ontvangen en in ongeschonden staat is en voorzien is van alle onderdelen (alsook beschermende onderdelen, binders en ongeschonden/onbeschreven verpakking), maakt Mares binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en eventuele bankkosten indien u online betaalde en de verzendkosten die u gemaakt hebt om het product terug te sturen) aan u over.
Indien de terugzending een schadegeval betreft, geldt boventaande kosten uiteraard niet. (mits u de aangifte binnen de 12 uur na ontvanst per mail meldt aan info@burostore.be voorzien van een degelijke beschrijving en voldoende fotomateriaal van het beschadigde product en de verzendverpakking)  
Indien het een terugzending betreft van een verkeerd besteld artikel, wordt er een kost aangerekend = 10% van de aankoopwaarde en een administratiekost van € 8 (incl. btw)

Meer wettelijke info:  http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Herroepingstermijnen
Modelformulier vindt u hier: 
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013.pdf
Uitzondering op gepersonaliseerde producten: (zoals relatiegeschenken door ons bedrukt met uw naam en/of logo)
Vanwege het persoonlijke karakter komt dan het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen.
Bovenstaande herroepingsrecht geldt enkel voor de particuliere consument en is niet voor bedrijven van toepassing.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Terug naar  boven naar  algemene verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

 Algemene verkoopsvoorwaarden en Herroepingsrecht

Geen enkele verkoopsvoorwaarde van de klant overschrijft onze algemene verkoopsvoorwaarden, tenzij anders overeengekomen.

1. Alle betaling moeten op voorhand gebeuren. Alleen overheidsbedrijven en multinationals kunnen een betaaluitstel aanvragen. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van € 50 en zijn er nalatigheidsinteresten van 12 % verschuldigd of de wettelijke interest zoals voorzien door de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties indien die hoger zou zijn.

3. Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20 % van de prijs van de bestelling.

4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. De levertermijn begint te lopen na goedkeuring van de klant en de betaling van de gevraagde betaling. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Bij gevallen van overmacht, zoals oorlogen, natuurrampen, stakingen, brand, douane-acties e.d. kan er geen schadeclaim geëist worden en zal alles geleverd worden volgens de snelste manier, indien nog mogelijk. 

5. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De verzending van de goederen gebeurt uitdrukkelijk op vraag en verantwoordelijkheid van de klant.

6. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 7 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

7. Verborgen gebreken kunnen slechts tot eventueel vervanging (of een gelijkaardig product) aanleiding geven indien zij binnen de 7 dagen na de levering ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn en moeten in volledige aantallen en verpakkingen terug gegeven worden op het handelsadres van burostore.
Mares kan de klant doorverwijzen naar de fabrikant of grootverdeler van het desbetreffende merk of product.

8. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.

9. Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.

10. De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal de verkoper op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.

11. Door het online systeem ziet de koper steeds de huidige voorraad, dus alle bestelde goederen zijn normaal gezien dan op het ogenblik van order in voorraad. Door het tijdsverschil tussen aanmaak van het order en de betaling door de klant kan er een stockwissel zijn waardoor er misschien geen voorraad meer is. Deze goederen/artikelen worden gecrediteerd en terugbetaald (na betaling) op uw factuur waarbij de koper de keuze heeft een alternatief product opnieuw te bestellen of te wachten op nieuwe voorraad. In beide gevallen beschouwen wij dit als een volledig nieuw order. Bij de aanwezigheid van de "laatste stukken" kan door een foute stock-telling de voorraad toch op "nul" staan. Daarbij geldt ook de hogervermelde regel.

12. Prijzen op burostore: De verkoop van burostore is ook gericht naar bedrijven en voor export. De site toont daarom alle prijzen inclusief en exclusief btw. Bij afrekening ziet u altijd de totale prijs incl. btw en eventuele kosten volgens land v/d klant. (bv. Bebat, Recupel voor Belgische klanten) 

13. Landen waarin Burostore werkt:  Online orders worden enkel naar de landen van de Benelux verzonden. Uitzonderingen moeten aangevraagd worden.

14. Burostore behoudt het recht online orders te weigeren op basis van o.a. een vermoeden van frauduleuze gedragingen of andere verdachte handelingen.

 

Herroepingsrecht: 
Als een overeenkomst buiten de verkoopruimte of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening wordt gesloten, wordt de particuliere consument in het bijzonder beschermd door een informatieverplichting van de onlineverkoper, voor de sluiting van de overeenkomst; door een verplichting tot bevestiging van de gesloten overeenkomst alsook door een herroepingsrecht. Deze geldt voor aankopen door de consument als hij/zij aan de volgende voorwaarde voldoet:

Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 kalenderdagen in de originele ongeschonden verpakking en in nieuwe staat terugsturen.
Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vragen wij u dit schriftelijk te melden aan ons via mail op admin@burostore.be en uw klacht altijd te illustreren met meerdere foto's.
Retourzendingen moeten altijd eerst per e-mail gemeld worden op admin@burostore.be, waarna u een retourtoestemming ontvangt.
Stuur dan pas het artikel met een postpakket met ontvangsthandtekening, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres + banknummer – IBAN en BIC) terug naar: Mares, Gaston Baertstraat 3, 9800 Sint Martens Leerne, België.
Indien het artikel correct retour is ontvangen en in ongeschonden staat is en voorzien is van alle onderdelen (alsook beschermende onderdelen, binders en ongeschonden/onbeschreven verpakking), maakt Mares binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en eventuele bankkosten indien u online betaalde en de verzendkosten die u gemaakt hebt om het product terug te sturen) aan u over.
Indien de terugzending een schadegeval betreft, geldt boventaande kosten uiteraard niet. (mits u de aangifte binnen de 12 uur na ontvanst per mail meldt aan info@burostore.be voorzien van een degelijke beschrijving en voldoende fotomateriaal van het beschadigde product en de verzendverpakking)  
Indien het een terugzending betreft van een verkeerd besteld artikel, wordt er een kost aangerekend = 10% van de aankoopwaarde en een administratiekost van € 8 (incl. btw)

Meer wettelijke info:  http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Herroepingstermijnen
Modelformulier vindt u hier: 
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013.pdf
Uitzondering op gepersonaliseerde producten: (zoals relatiegeschenken door ons bedrukt met uw naam en/of logo)
Vanwege het persoonlijke karakter komt dan het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen.
Bovenstaande herroepingsrecht geldt enkel voor de particuliere consument en is niet voor bedrijven van toepassing.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Terug naar  boven naar  algemene verkoopsvoorwaarden